محصولات نرم افزاری هوشا

تضمينات ذيحسابي

تضمين در معاملات دولتی نقش بسیار مهمی دارد. حفظ و نگهداری، تحویل و تحول،تمدید به موقع،تقلیل،استرداد(ابطال) و وصول یک تضمین بسیار مهم و حیاتی است و چنانچه در یکی از مراحل کار اشتباه صورت گیرد، میتواند ضرر و زیان جبران ناپذیری را موجب شود