محصولات

نرم افزار سپرده و تضمینات ذی حسابی

  • دسته بندی :
سپرده ها و تضمینات جایگاه مهمی در ادارات دولتی دارند تا آنجا که یکی از وظایف اصلی ذی حساب در دستگاه دولتی،تحویل ضمانتنامه ها است و در تحویل ذیحساب ها ، یکی از اسناد مهم مورد مبادله ،ضمانتنامه ها است.از طرفی سپرده ها هم از نظر حجمی و هم از نظر ظرافت و دقت ی
دریافت کاتولوگ