بسم الله الرحمن الرحیم

در ادامه نوشته های گاه و بیگاه در آدرس

alabd-ir.persianblog.ir در پرشین بلاگ

بسم الله الرّحمن الرّحیم

هست کلید در گنج حکیـم

فاتحه ی فکرت و ختم سَخُن

نام خدای است،بدین ختم کن

پیش وجود همه آینــــدگان

بیـش بقــای همـه پاینـدگان

پرورش آموز درون پروران

روز بر آرنده ی روزی خوران

کیست در این دیرگه دیر پای

کو«لِمَن المُلک» زند جز خدای

روضه ترکیب تو را حور از اوست

نرگس بینای تو را نور از اوست

نخل زبان را رطب نوش داد

دُرّ دهان را صدف گوش داد

زنگ هوا را به کواکب سترد

جان صبا را به ریاحین سپرد

خنده به غمخوارگی لب نشاند

زُهره به خنیاگری شب نشاند

پای سخن راکه درازست دست

سنگ سراپرده او سرشکست

وهم تهی پای بسی ره نَوَشت

هم ز درش دست تهی بازگشت

راه بسی رفت ضمیرش نیافت

دیده بسی جست نظیرش نیافت

خاک نظامی که به تایید اوست

مزرعه ی دانه ی توحید توست

مخزن الاسرار نظامی گنجوی رحمت الله علیه