نرم افزار های پیش نیاز
winrar 32/64 bit
Download
SQL SERVER 2008R2 32 bit
Download
SQL 2008R2 Management Studio 32 bit
Download
SQLSERVER 2008R2 64 bit
Download
SQL 2008R2 Management Studio 64 bit
Download
SQL SEVER 2019 enterprise
SQL SEVER 2019 express
64 bit
Download
Download
SQL SEVER 2010 Management Studio 64 bit
Download


سایر پیش نیاز ها
BDE
Download
SQL Client
Download
DLL
Download
Fonts
Download
Arial Fonts
Download
Test Cannection
Download
Do PDF 7
Download


نرم افزارهای پشتبانی از راه دور
ParsDesk 32/64 bit
Download 64
Download 32
Teamviewer 32/64 bit
Download
UltraView 32/64 bit
Download
sql server information
لازم است از فیلتر شکن استفاده کنید: Microsoft sql server download