هوشا سافت

     تقدیر یکی از همکاران واحد پشتیبانی توسط یکی از مشتریان...

دسته بندی : اخبار هوشا

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان یکی از مشتریان قدیمی هوشا است. خوشحالیم که اعزام اخیر و تلاش همکار واحد پشتیبانی هوشا مورد توجه و تقدیر مدیریت [...]

ادامه مطلب