محصولات

نرم افزار حسابداری تعهدی بخش عمومی نسخه ذیحسابی

نرم افزار حسابدار تعهدی بخش عمومی نسخه ذیحسابی یک نرم افزار حسابداری است که بر اساس نیازمندی های بخش ذیحسابی دستگاههای دولتی که ملزم به ارائه سناما می باشند، طراحی شده است. سهولت کاربری، پارامتریک بودن، سطوح حساب کافی و نیز ارتباط با سایر زیر سیستم ها .
دریافت کاتولوگ