هوشا سافت

حسابداری دولتی نسخه ذیحسابی - نقدی

حسابداری دولتی  نسخه ذیحسابی - نقدی

دسته بندی : حوزه دولتی و ذیحساب ها

نسخه های حسابداری دولتی نقدی که از سال 1381 در بخش دولتی با دو نسخه حسابداری دولتی نسخه ذیحسابی و حسابداری دولتی =یشرفته نسخه ذیحسابی ستفاده می شود.

 

دریافت کاتولوگ

دریافت فایل راهنمای کاربران

 

دریافت آخرین نسخه برنامه بصورت فشرده

نسخه های حسابداری دولتی نقدی که از سال 1381 در بخش  دولتی با دو نسخه حسابداری دولتی نسخه ذیحسابی و حسابداری دولتی =یشرفته نسخه ذیحسابی ستفاده می شود. مسود نی